ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Federatie Het Buurtcollectief is een officiële ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling – zonder winstoogmerk en geeft hieronder inzicht in haar doelstellingen en bestedingen.

Naam:
Vereniging Het Buurtcollectief

Adres tevens Postadres:
Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder

Fiscaal nummer:
820683668

KvK nummer:
371 508 52

Bestuurssamenstelling:
Directeur: P.Wijnants

Bestuur:
N.A.Bais, Voorzitter
A.Plugge, Secretaris
J.H. Keizer, Penningmeester
R.A. Adelaar, Bestuurder
W.J.Hoornsman, Bestuurder
T. van der Kamp, Bestuurder
M.Looij , Bestuurder
J.H.Smit, Bestuurder
E.Weerstand Freisewinkel, Bestuurder
F.J.Angevare, Bestuurder
J.W.Schaapkens, Bestuurder
H.F.J.. Cools, Bestuurder

Doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel bevorderen en (doen) in standhouden van openbare voor ieder toegankelijke voorzieningen op sociaal –cultureel gebied (waaronder begrepen speeltuin – voorzieningen)
in de gemeente Den Helder.
De vereniging streeft haar doel na vanuit de gedachte dat alle mensen gelijk zijn en recht hebben op een volwaardige plek in de samenleving.
De vereniging richt zich op vragen vanuit de samenleving in het algemeen en op het welzijnsbeleid van de gemeente Den Helder in et bijzonder en hangt een wijk en buurtgerichte gedachte aan met oog voor de eigenheid van individuen en organisaties,waarmee de vereniging samenwerkt.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. Het behartigen van de belangen van de leden;
b. Het beïnvloeden van met name overheidsinstanties doch ook andere instanties op beleidsmatig terrein;
c. Het vertegenwoordigen van de leden naar overheidsinstanties en andere instanties;
d. Het ondersteunen van de leden in de ruimste zin;
e. Het mede met het oog op het steunen van buurtbewoners in standhouden van een federatiebureau , waarvan professionals deel uit maken;
f. Het bevorderen van vrijwillige inzet van buurtbewoners;
g. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid bestuur en personeel;

CAO Zorg en Welzijn, het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Beleidsplan
Zie Beleidsplan 2016-2020 ANBI

Jaarverslag/Activiteitenverslag:
Zie jaarverslag 2016

Financiële verantwoording
Zie jaarrekening ANBI

Het document ANBI is op aanvraag in te zien.