Vastgoed stichting

STICHTING VASTGOED HET BUURTCOLLECTIEF

Voor de activiteiten van onze buurtverenigingen, zijn gebouwen nodig.

Twee van deze gebouwen, te weten MFC ’t Wijkhuis en MFC ’t Dorpshuis, worden door de twee respectievelijke beheersstichtingen rechtsreeks gehuurd van de Woningstichting en onderverhuurd aan allerlei gebruikers.

De overige zeven buurtverenigingen huren hun pand van de Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief
Deze Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief, heeft tot doel om de panden die in haar bezit zijn, in stand te houden en aan de verenigingen te verhuren/ter beschikking te stellen.
Met de huuropbrengsten wordt het onderhoud gefinancierd. Voor ieder gebouw is een onderhoudsplan voorhanden. Dit plan, waarvan de werkzaamheden stapsgewijs worden uitgevoerd, wordt jaarlijks bijgesteld.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit leden die op competentie hun bestuurstaken vervullen. Dit zijn maatschappelijk betrokken stadgenoten die hun kennis op vrijwillige basis ter beschikking stellen. Dit zijn:

Daan Meijer, voorzitter
Andre Plugge, secretaris (namens de federatie)
Edith van de Does, penningmeester (financieel deskundige)
Ton op ’t Ende, bouwkundige
Brigitte Jacobs, architect
Joop Ras, lid (namens de federatie)
Peter Wijnants, bestuursadviseur

Bestuur Vastgoed

Het bestuur van Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief. Van links naar rechts: Brigitte Jacobs, Daan Meijer, Ton op 't Ende, Jop Ras en Andre Plugge.

De doelstellingen van de vastgoedstichting zijn aldus in de statuten verwoord:

Artikel 1.

 1. De stichting is genaamd: Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief.
 2. De stichting is gevestigd te Den Helder.
 3. De stichting is als vereniging onder de naam: Speeltuinvereniging “Den Helder” (naderhand gewijzigd in “Helderse Vereniging voor Buurt-, Wijk- en Speeltuinwerk (HVBWS)) opgericht op zeven februari negentienhonderd dertig.
 4. Gemelde vereniging is bij akte in tweeduizend negen voor notaris Deull te Den Helder omgezet in een stichting.

DOEL

Artikel 2.

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het ten behoeve van buurt-, wijk- en speeltuinwerk in en nabij de gemeente Den Helder beheren van terreinen, gebouwen en andere vermogenswaarden;
  2. het financieel en anderszins ondersteunen van de vereniging “Het Buurtcollectief” en van de bij deze vereniging aangesloten leden;
   deze vereniging hierna in deze statuten te noemen: “Het Buurtcollectief”; en
  3. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 1. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De administratie van de Stichting Vastgoed wordt door het kantoor van het Buurtcollectief gedaan.

De adresgegevens:
Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief
Texelstroomlaan 5
1784 EA Den Helder
T: (0223) 75 72 96
M: vastgoed@hetbuurtcollectief.nl